627-496

රු115,640.00


Capacities in BTU per hour / SCMH PROPANE:10 773 000 / 121

In stock

SKU: 06/1215 Category:
Orifice size (Inches / mm): 1/2 / 13
Inlet and Outlet Connections: 1-inch FNPT
Outlet Pressure Range (psig / bar): 5 to 20 / 0,34 to 1,4
Outlet Pressure Setting (psig / bar): 10 / 0,69
Maximum Operating Inlet Pressure (psig / bar): 250 / 17,2
Weight 2.5 kg